« Tagasi

Tuletame meelde, kuidas toimub lumetõrje Rapla vallas erateedel

Rapla Vallavalitsus korraldab lumetõrjet Rapla vallas asuvatel erateedel 26.09.2019 Rapla Vallavolikogu  määruse nr 22 „Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord." alusel. Selle määrusega kehtestati kogu Rapla valla haldusterritooriumil asuvatel erateedel talihoolduse tegemiseks ühtsed põhimõtted.

Lumetõrje tegemise eelduseks erateedel on, et majapidamist, mida eratee teenindab, kasutatakse aastaringselt alalise elukohana (Eesti rahvastikuregistri andmetel elatakse kinnistul) ja elanik või tema esindaja on esitanud vallavalitsusele vastava kirjaliku taotluse (leitav valla veebilehel, alajaotuses blanketid). Taotluse  peab määruse kohaselt esitama hiljemalt 20. oktoobriks, kuid läbi vaadatakse kõik taotlused, mis saadetakse vallavalitsusele ka pärast määruses kehtestatud kuupäeva. Hilisemate taotlusete menetlus toimub üldise korra alusel, taotluse rahuldamisel tuleb aga arvestada, et teenus tagatakse esimesel võimalusel. Vallavalitsus ei saa tagada,  et teenuse osutaja töö logistiline ümberkorraldus toimuks kiiremini kui 7 kalendripäeva jooksul.

Kõik enne määruse vastuvõtmist ja uued  esitatud taotlused kehtivad tähtajatult või kuni taotleja teavitab vajaduse lõppemisest. Sisuliselt tähendab see seda, et  endiste Juuru, Kaiu ja Raikküla valdade elanikud, kes on taotlused esitanud - uusi esitama ei pea. Kindlasti peavad taotlused esitama  Rapla valla elanikud, kes ei ole seda varasemalt teinud, sest endises Rapla vallas taotluste alusel lumetõrje  korraldamine varasemalt puudus.

Erateel teostatakse lumetõrjet, kui on täidetud järgmised tingimused:

  • Tee peab olema avatud liiklemiseks ja kantud teeregistrisse. Kõik teeregistrisse kantud teed on näha Maa-ameti kaardil: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maanteeamet. Erateede nägemiseks tuleb valida „Kohalik-, era- ja metsateede" teemakiht. Juhul, kui teed ei ole teeregistris tuleb avaldusele lisada asendiplaan tee täpse asukohaga.
  • Teekoridor peab olema vaba lumetõrjet segavatest objektidest vähemalt 4 meetri kõrguselt ja 2 m laiuselt teekatte servast.
  • Tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika takistusteta liikumist

Vallavalitsus ei korralda lumetõrjet järgmistel juhtudel:

  • Maa-ameti kaardil määratletud õuealal (sh kortermajade kinnistutele jäävad teed ja parklad);
  • õueala asub avalikust teest vähem kui 50 m kaugusel;
  • erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul;
  • erateedel, mis teenindavad kinnistuid, kus Eesti rahvastikuregistri  andmetel ei elata;
  • erateedel, mis teenindavad kinnistuid, mille omanik või kasutaja on talihoolduse teostamise perioodil vabastatud olmejäätmete korraldatud jäätmeveost põhjusel, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
  • kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.
Kogu info teede talihoolduse kohta ja lumelükkamise taotluse vorm on kättesaadav  valla kodulehel https://rapla.kovtp.ee/lumelukkamine.