« Tagasi

KOKKUVÕTE RAPLA VALLAVOLIKOGU 29. APRILLI 2021 ISTUNGIST

Vallavolikogu istung peeti veebikeskkonnas Zoom.

Enne päevakorra juurde asumist andis volikogu liige Margus Tamberg istungi juhatajale Margus Jaansonile üle üheksa volikogu liikme allkirjaga umbusaldusavalduse volikogu esimehele, tutvustades eelnevalt umbusalduse asjaolusid.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele võetakse umbusalduse avaldamine volikogu maikuu istungi (27.05) päevakorda.

Päevakorra hääletamisel otsustas volikogu täiendava päevakorrapunktina käsitleda eelmisel volikogu istungil päevakorrast välja jäänud eelnõu "Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 27 "Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord" muutmine" muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramist.

 • Kinnitati Alu Kooli arengukava aastateks 2021-2023.
 • Võeti vastu Rapla valla haridusstrateegia 2021-2035.
 • Koormati isikliku kasutusõigusega Rapla linnas Liiva tn 4a asuv kinnistu.
 • Koormati isikliku kasutusõigusega Rapla vallale kuuluvad Mahlamäe külas asuvad kinnisajad.
 • Otsustati võõrandada avaliku kirjaliku kirjaliku enampakkumise korras Rapla valla ja eraomanikest ühisomandike kaasomandisse kuuluvad Juuru alevikus Muuseumi tn 2 katastriüksusel asuvad korteriomandid alghinnaga 23 000 eurot.
 • Volikogu nõustus Hagudi II kruusakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa nr Rapm-070 muutmisega. Muudatusega pikendatakse loa kehtivusaega kuni 01.09.2039 ja liidetakse loale jäätmete käitlemise osa.
 • Algatati Uuskülas Nurgametsa detailplaneering eesmärgiga sätestada tingimused üksikelamuasumi ja sellega seotud rajatiste püstitamiseks.  Planeeringuala hõlmab Uuskülas Nurgametsa  ja Oja maaüksusi.
 • Toimus määruse eelnõu "Rapla Vallavolikogu 27. septembri 2018 määruse nr 39 "Rapla valla arengukava 2018-2025" muutmine" esimene lugemine. Muudatused hõlmavad arengukava lisadeks olevat tegevuskava, investeeringute kava ja eelarvestrateegiat.
 • Võeti määrusena vastu eelnõu "Tänava- ja turukaubandus Rapla vallas".
 • Muudeti vallavolikogu alatiste komisjonide koosseise.
 • Määrati eelnõule "Rapla Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 27 "Rapla valla eelarvest kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuse taotlemise ja kasutamise kord" muutmine" määrati muudatusettepanekute esitamise tähtpäevaks 12. mai.

Vallavalitsuse informatsiooni punktis andis vallavanem ülevaate kaadrimuudatustest vallas, koroonanakatumistest maakonnas ja vallas ning maakonna ettevõtjate tunnustamisest.

Salvestus 29.04.2021 istungist