« Tagasi

Aiajäätmete koht ei ole metsa all

Lehtede langemise ajaga kaasnevad suuremad koristustööd koduaias. Tekkinud aiajäätmed on mõistlik kompostida kohapeal või selleks ettenähtud kohas üle anda. Metsa alla või võsa vahele aias tekkinud jäätmeid viia ei tohi, sest lisaks prügistamisele võib sel viisil loodusesse sattuda looduse tasakaalu ohustavaid võõrliike.

Aias tekkinud puulehed ja muud taimed sobivad kõige paremini kohapeal kompostimiseks, sest nii jõuavad toitained kõige lihtsamini jälle mulda tagasi, ressursid jäätmete transportimiseks jäävad aga kulutamata.

Kui toidu- ja köögijäätmeid on mõistlik kompostida ainult kinnises kompostris, kahjurite, loomade ja lindude eest kaitstult, siis aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida ka lahtises aunas. Väiksemas koguses aiajäätmed saab panna biolagunevate jäätmete konteinerisse.

Niisked puulehed ei sobi põletamiseks, sest ei põle täielikult ning tekitavad rohkelt suitsu. Mittetäieliku põlemise tõttu lendub sellisest lõkkest mürgiseid ühendeid, mis on tervisele kahjulikud. Kui lõkke tegemine on lubatud, võib selles põletada ainult kuivi oksi.

Rapla valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on puidu-, aia- ja haljastusjäätmete põletamine tiheasustusalal keelatud, need tuleb viia Mäepere Jäätmejaama. Hajaasustusaladel on puidu-, aia- ja haljastusjäätmeid lubatud jäätmevaldaja kinnistu piires tuulevaikse ilmaga, naabreid mittehäirival viisil, põletada. Tule tegemise koht peab olema selleks ettevalmistatud ja paiknema vähemalt 15 m kaugusel mistahes ehitisest või põlevmaterjali lahtisest hoiukohast ja vähemalt 30 m kaugusel metsast. Okste ja prahi põletamine väljaspool oma kinnistu piire on keelatud.

Kui aias kompostimiseks ruumi napib, saab kompostiks sobiva kraami üle anda jäätmekäitlejale. 

Peenardelt koristatud lillepealsete ja kokku riisutud lehehunnikutega reisivad tõenäoliselt kaasa ka seemned ning teomunad. Aiajäätmete hulgas on paraku palju invasiivseid võõrliike, kes meil loodusesse sattudes võivad kergesti vohama hakata ning ohustada sellega looduslikku tasakaalu ja liigirikkust. See on kauni kodumaa looduse prügistamise kõrval teine oluline põhjus, miks ei tohi aiajäätmeid võssa või metsa alla viia.

Metsaalustest aiaprügi hunnikutest ongi juba laiali kandunud võõrliike, näiteks kanada kuldvitsa, verevat lemmmaltsa, pargitatraid ja ka hispaania teetigusid.


Ära vii aiajäätmeid loodusesse! Komposti need oma aias või käitu vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele ja võimalustele!

Kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse võõrliigi kasvukohast teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee. Võõrnälkjatest teavita teokaart.keskkonnaamet.ee  kaudu.

Kui märkad looduse prügistajat või ebaseaduslikku jäätmehunnikut, teata sellest riigiinfo telefonile 1247.

Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse peaspetsialist

FOTOL: Kanada kuldvits on üks võõrliikidest, mis koduaiast kaugemale levinud ja mille seemnete või istikute sissetoomine, müük ja istutamine on Eestis keelatud. Foto: Helen Kivisild