KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

« Tagasi

Viljandi mnt 90, Rapla

Rapla vallale laekus 28.11.2018 Expolio OÜ taotlus detailplaneeringu algatamiseks Rapla linnas Viljandi mnt 90 maaüksusele (katastritunnus 67001:009:1500) eesmärgiga sätestada tingimused olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. Hoone kavandatavad otstarbed on teenindus, kaubandus ja toitlustus ning korterelamu. Taotlusega koos esitati detailplaneeringu eskiis (Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-03-18).

 

Viljandi mnt 90 kinnistul paikneb ehitisregistri andmetel korterelamu (ehitisregistri kood 109016075). Hoone on seotuse tõttu Raplas paiknenud tellisetehasega ajalooliselt huvipakkuv. Varasemalt on koostatud ümberehitusprojekt 7 korteriga korterelamuks. Ehitusprojektile on 2008. aastal antud ehitusluba ning ehitustegevusega on alustatud. Tarindite avamisel on ilmnenud, et praegusel kujul pole hoonet säilitada võimalik, küll aga on võimalik hoone olemuslikult sarnasel viisil taastada, samuti on võimalik rekonstrueerimise juures kasutada algse hoone telliseid. Tulenevalt maaüksuse kergesti juurdepääsetavast asukohast Viljandi maantee ääres, on taotleja teinud ettepaneku hoonesse ette näha ka ärifunktsioone. Mõtet toetavad linnaehituslikud kaalutlused: piirkonnas paikneb teisigi ärihooneid, samuti tootmishooneid. Naaberkinnistute üldplaneeringuga planeeritud maakasutuse juhtotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa.

 

Planeeringuala olemasolev maakasutuse juhtotstarve on Rapla valla üldplaneeringu kohaselt pere- ja ridaelamumaa. Planeeritavat maakasutust ei ole sätestatud. Detailplaneering on võimalik koostada üldplaneeringu tingimusi järgides. Formuleeritud on detailplaneeringu lähteseisukohad.

 

Üldplaneeringut järgiva detailplaneeringu koostamine algatati Rapla Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 90. Detailplaneering võeti vastu Rapla Vallavalitsuse 08.07.2019 korraldusega nr 272. Avalik väljapanek toimus 24.07. kuni 07.08.2019 Rapla vallamaja fuajees (Viljandi mnt 17, Rapla linn) vallamaja lahtiolekuaegadel ning valla ametlikul veebilehel. Avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud detailplaneeringu kohta ühtegi ettepanekut ega arvamust. Rapla Vallavalitsuse 19.08.2019 korraldusega nr 334 detailplaneering kehtestati.

 

► Kehtestatud detailplaneering (2 MB .pdf .asice)

Menetlusdokumendid Algatamise otsus 20.12.2018 .pdf
Detailplaneeringu lähteseisukohad 20.12.2018 0,5MB.pdf
Ametlike Teadaannete teade 27.12.2018 .pdf
algatamise kuulutus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 03.01.2019 .pdf
Vastuvõtmise korraldus 08.07.2019  
vastuvõtmise kuulutus maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 10.07.2019 1MB .pdf
Kehtestamise korraldus 19.08.2019  
kehtestamise teade maakonnalehes "Raplamaa Sõnumid" 28.08.2019 1MB .pdf
Kooskõlastused ja arvamused Kaitseministeerium 05.04.2019  
Päästeamet (loetud kooskõlastatuks 25.04.2019)    
Maanteeamet (keeldumine) 15.04.2019  
Maanteeamet (keeldumine) 13.06.2019  
Maanteeamet 01.08.2019 2,2MB .bdoc
Seletuskiri ja joonised Seletuskiri 31.07.2019 .pdf
Joonised 31.07.2019 .pdf
Hoone eskiisprojekt 28.05.2019 8,9MB.pdf
Vertikaalplaneerimine ja sademevee ärajuhtimine 09.07.2019 .asice
Lisad Üldplaneeringu väljavõte    5,6MB.pdf
Maantee 15 ja Jürna tänava ristmiku läbilaskvusarvutus 28.05.2019 .asice
Maanteeameti lähteseisukohad 19.12.2018 .pdf
Ülevaade Maanteeameti ettepanekutest ja ettepanekutega arvestamise viisidest 09.07.2019 .pdf
detailplaneeringu koostamise haldusleping  02.01.2019  
detailplaneeringu elluviimise haldusleping 28.08.2019  

Detailplaneeringu illustratsioon (Arhitektuuribüroo RAF OÜ töö nr DP-03-18)

 

 

► Dokumendiregister